Рубрика: Դիպլոմային նախագծեր

ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Թեմա`
Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը, փաստաթղթաշրջանառությունը հայաստանում:
Մասնագիտությունը`
Գործավարություն`օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ
Ղեկավար`
Գայանե Թերզյան
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1
ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
1.1Հեռավար ուսուցման առավելություններն ու թերություններն
1.2Հեռավար ուսուցուման կազմակերպումը ՀՀ-ում
ԳԼՈՒԽ 2
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
2.1Փաստաթղթաշրջանառություն։ Փաստաթղթաշրջանառությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները:
2.2 Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունը Հայաստանում:
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հեռավար ուսուցումը ուսուցման համակարգում հիմք է ընդունում մարդկության սկզբունքը. ոչ մի անհատ՝ աղքատության, աշխարհագրական կամ ժամանակավոր մեկուսացվածության, սոցիալական անապահովվածության և ֆիզիկական անբավարարության կամ արտադրական ու սեփական գործերով զբաղվածության հիման վրա, ուսումնական հաստատություններ հաճախելու անհնարինության հետևանքով, չպետք է զրկված լինի սովորելու կարևորագույն հնարավորությունից։ Վերջին տարիներին ամենաակտիվ քննարկվող ուսուցման ձևը համարվում է հեռավար ուսուցումը համացանցի միջոցով։Հեռավար ուսուցումը շատ հաճախ կապում են ուսուցման փակ համակարգի հետ, որի դեպքում տվյալների փոխանցման, շփման և ուսուցման հիմնական միջոցը հանդիսանում է համացանցը։

Աշխատանքի Նպատակները հետևյալն են՝
• Կադրերի պրոֆեսիոնալ պատրաստումը և վերապատրաստումը
• Ուսուցչական կադրերի բարձ որակավորումը որոշակի մասնագիտական առարկայի մեջ
• Աշակերտների պատրաստելը առանձին ուսումնական առարկաների միասնական քննություններին
• Աշակերտներին պատրաստելը որոշակի մասնագիտական ԲՈւՀ ընդունվելուն
• Թեմաների խորացված ուսուցում, դպրոցական ուսումնական նյութերով կամ դրա սահմաններից դուրս
• Գիտելիքների բացերի լրացում, կարողությունների, հմտությունների մատուցում աշակերտներին դպրոցական դասընթացի ներսում
• Դպրոցական ծրագիր այն աշակերտների համար, որոնք հնարավորություն չունեն դպրոց գնալու ընդհանրապես կամ որոշակի ժամանակի ընթացքում
• Հավելյալ ուսուցում ուսուցանվողի հետաքրքրությամ
Փաստաթղթաշրջանարություն
Ցանկացած առևտրային, ոչ առևտրային կազմակերպությունում կարևոր է ճիշտ և գրագետ փաստաթղթավարությունը, ինչը նպաստում է աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանը։ Տարբեր կարևորության և ծավալի փաստաթղթերի կազմումը, ըստ նշանակության դրանց օգտագործումն ու տարբեր ժամկետներով պահպանումը բարձրացնում են կառավարչական աշխատանքի որակը, ապահովում կազմակերպությունների արդյունավետ գործունեության իրավական և տեղեկատվական նախադրյալների ստեղծումը
Աշխատանք կառուցվածքը
Աշխատանքը բաղկացած է բովանդակությունից, երկու գլուխներից, եզրակացությունից և գրականության ցանկից:
Առաջին գլխում տեսական գրականության օգնությամբ անդրադարձ է արվել Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը, ուսուցման առավելություներն ու թերությունները,ինչպես նաեւ հեռավար ուսուցումը ՀՀ-ում։
Երկրորդ գլխում արդեն ներկայացված է փաստաթղթաշրջանարություն Հայաստանում։ Ներկայացված է նաեւ էլեկտրոնային փսստաթղթաշրջանառությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները։
Աշխատանքն ունի եզրկացություն, օգտագործված գրականության ցանկ, որտեղ նշված են այն բոլոր աղբյուրները, որոնցից օգտվել ենք տեսական գլուխը շարադրելիս:
ԳԼՈՒԽ 1
Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը
Մինչ աշխատանքի բուն գործնական նյութին անցնելը, այս գլխում մի փոքր խոսենք հեռավար ուսուցման կազմակերպման,առավելությունների ,թերությունների մասին,որի տեսական ուսումնասիրությունից էլ բխում է գործնական գլուխը։Ստորև տրված են նշված թեմաների մանրամասն մեկնաբանությունները, իսկ գրականության ցանկում այն աղբյուներն են, որոնցից օգտվել ենք շարադրելու համար:
1.1Հեռավար Ուսուցման Առավելություններն Ու Թերություններն

Ներկայումս համացանցի զարգացումը և դրա կողմից առաջարկվող ծա-
ռայությունների սակագների արագ նվազումը նպաստում է, որ հեռավար ուսու-
ցումը ոչ միայն մատչելի դառնա քաղաքացիների մեծամասնության համար,
այլև ապահովի հեղինակավոր կրթական հաստատություններում ընդհանուր և
մասնագիտական անհրաժեշտ մակարդակի կրթություն ստանալու հնարավո-
րությունը՝ չդադարեցնելով գործունեության այլ տեսակները:
Հեռավար ուսուցումը կրթություն ստանալու և որակավորումը բարձրացնե-
լու լայն հնարավորություններ է ստեղծում հաշմանդամների, երեխաների դաս-
տիարակությամբ զբաղված կանանց, իրենց հիմնական աշխատանքն ընդհա-
տելու հնարավորություն չունեցող անձանց, կրթական հաստատություններից
հեռու շրջաններում բնակվողների համար: Դրանք կարող են լինել զինվորա-
կան ծառայության մեջ գտնվողները և նրանց ընտանիքի անդամները, ինչպես
նաև ուղղիչ աշխատանքային ճամբարներում գտնվող դատապարտյալները:
Այսպիսով՝ հեռավար ուսուցման զարգացումն առաջ է բերում կարևոր և ար-
դիական սոցիալ-տեխնոլոգիական խնդիր, որը սերտորեն կապված է կրթութ-
յան ոլորտի տեղեկատվայնացման (ինֆորմատիզացիա) հետ:
Ներկայումս աշխարհի առաջավոր երկրներում հայտնի են հարյուրավոր
ուսումնական հաստատություններ, որտեղ ուսուցման հեռավար ձևով սովորող-
ների թիվը հասնում է մի քանի տասնյակ հազարի: Դրանք հիմնականում
բարձրագույն կրթություն իրականացնող խոշոր համալսարաններն են: Վերջին
տարիներին արդեն ձևավորվել են, այսպես կոչված, «մեգահամալսարաններ»,
որտեղ ուսանողների թիվը, շնորհիվ հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաների
կիրառման, 100 հազարից ավելի է: Շատ երկրներ իրենց ազգային կրթական
համակարգի զարգացումը տեսնում են անընդհատ կատարելագործվող հեռա-
վար տեխնոլոգիաների կիրառման մեջ:
Հեռավար ուսուցումը թույլ է տալիս՝
1) կրճատել ուսուցման վրա կատարվող ծախսերը (չեն պահանջվում ծախ-
սեր տարածքների վարձակալման, դասախոսներին և սովորողներին ուսման
վայր տեղափոխելու համար),
2) ուսուցումը կազմակերպել ավելի մեծ թվով մարդկանց համար,
3) բարձրացնել ուսուցման որակը ժամանակակից տեխնոլոգիաների, ծա-
վալուն էլեկտրոնային գրադարանների օգտագործման միջոցով:
Այսօր համացանցը մեր կյանքի անբաժան մասն է: Ժամանակակից կրթու-
թյունն անհնար է առանց ինտերնետի և համակարգիչների. սովորողների մեծ
մասն ակտիվորեն օգտվում է դրանցից:
Համացանցային տեխնոլոգիաները և հեռավար ուսուցումը նոր հնարավո-
րություններ են ստեղծում մասնագետների շարունակական կրթության, վերա-
պատրաստման, երկրորդ մասնագիտություն ստանալու համար, կրթությունը
դառնում է ավելի մատչելի:
Հետաքրքիր է, որ ԱՄՆ-ի բուհերի 81%-ն առաջարկում է հեռավար ուսուց-
ման առնվազն մեկ դասընթաց, իսկ 67%-ը հեռավար ուսուցումը համարում է իր
զարգացման ռազմավարական կարևոր ուղղություններից մեկը: Ինդիրա Գան-
դիի անվան Ազգային բաց համալսարանն ունի ավելի քան մեկ միլիոն սովո-
րող: Այսօրվա դրությամբ աշխարհում հեռավար ուսուցման ծրագրերում ընդ-
գրկված է ավելի քան 100 միլիոն ունկնդիր:
Հեռավար ուսուցման առավելություններն են.
1) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում – ժամանակակից
ծրագրային և տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ իրականացվող ուսուցու-
մը էլեկտրոնային կրթությունը դարձնում է առավել արդյունավետ: Ուսուցման
գործընթացը դառնում է ավելի դինամիկ՝ հիմնվելով սովորողի և ուսուցանող
համակարգի ակտիվ փոխգործակցության վրա: Համացանցի, մասնավորա-
պես արագ համացանցի զարգացման, մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաների (ձայն,
պատկեր) կիրառման շնորհիվ հեռավար ուսուցման դասընթացները դառնում
են ավելի լիարժեք և հետաքրքիր:
2) Ուսուցման մատչելիություն — հնարավորություն է տալիս սովորելու
բնակավայրից հեռու, ողջ կյանքի ընթացքում՝ համատեղելով ուսումը հիմնա-
կան գործունեության հետ, առանց հատուկ գործուղումների ու արձակուրդի,
ուսման համար օգտագործելով հիմնականում երեկոյան ժամերը և հանգստյան
օրերը: Գործնականում սովորել կարելի է երկրագնդի ցանկացած վայրում, որ
տեղ կա համակարգիչ և համացանց՝ առանց հրավերի, ուղևորության տոմսի և
հյուրանոցի անհրաժեշտության:
3) Ճկունություն և ազատություն, մուտք դեպի որակյալ կրթություն —
հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ ընտրելու մի քանի լավագույն դասըն-
թաց տարբեր երկրների համալսարաններից: Կարելի է միաժամանակ սովորել
տարբեր հաստատություններում և, համեմատելով առաջարկվող դասընթաց-
ները, ընտրել լավագույն ուսումնական հաստատությունը, որտեղ կան ավելի
բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ և ուսուցման առավել արդյունա-
վետ տեխնոլոգիաներ: Ցանկացած ժամանակ և ցանկացած վայրում սովորելը
ուսանողին թույլ է տալիս կազմել անհատական ուսուցման ժամանակացույց:
Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը զգալիորեն ավելացնում է այլ քաղաքնե-
րից ու երկրներից տվյալ բուհում սովորող ուսանողների թիվը:
4) Անհատական բնույթ — հեռավար ուսուցումն ունի ավելի անհատական
բնույթ, քանի որ ունկնդիրն ինքն է որոշում ուսուցման ընթացքը: Նա կարող է
մի քանի անգամ վերադառնալ առանձին թեմաների կամ բաց թողնել առան-
ձին բաժիններ: Ունկնդիրն ուսումնասիրում է ուսումնական նյութը ոչ միայն
քննաշրջանների, այլև ուսուցման ողջ ընթացքում, իսկ դա նպաստում է ավելի
խոր գիտելիքների ձեռքբերմանը: Հեռավար ուսուցման ընթացքում ուսանողը
ձեռք է բերում ինքնակրթության հմտություններ և դառնում ավելի ինքնուրույն
ու պատասխանատու: Հեռավար ուսուցումը ուսուցման գործընթացը դարձնում
է ավելի ստեղծագործական և անհատական, որը նպաստում է սովորողի ինք-
նադրսևորմանը: Գաղտնիք չէ, որ հուզմունքն ու վախի զգացումը դասախոսի
նկատմամբ թույլ չեն տալիս առանձին ուսանողների լիարժեքորեն ներկա-
յացնելու իրենց գիտելիքները: Այդ իմաստով հեռավար ուսուցումը նվազեցնում
է սովորողների նյարդայնանալու գործոնը ստուգարքի և քննության ժամանակ,
վերանում են հուզմունքն ու վախը, բացակայում է հոգեբանական ազդեցությու-
նը, վերանում է գնահատման սուբյեկտիվ գործոնը:
Հեռավար ուսուցման թերություններն են.
1) Բացակայում է սովորողի և դասախոսի միջև անմիջական հաղորդակ-
ցումը:
2) Դժվար է ստեղծել ստեղծագործական մթնոլորտ սովորողների խմբում:
Իսկ երբ սովորողի կողքին չկա մեկը, որը կարող է ոգևորել նրան, դա կարող է
խիստ բացասաբար ազդել ուսուցման գործընթացի վրա:
3) Հեռավար սովորելու ցանկություն ունեցողներից ոչ բոլորն ունեն անհա-
տական համակարգիչ և համացանց, դժվար է ապահովել անընդհատ մուտք
դեպի տեղեկատվական աղբյուրներ, ինչպես նաև տեխնիկական պատրաստ-
վածություն՝ հեռավար ուսուցման միջոցների կիրառման համար: 4) Բարձր պահանջներ է ներկայացվում ուսուցման գործընթացի կազմա-
կերպմանն ու կառավարմանը, բավական բարդ է ունկնդիրներին շահադրդելու
խնդիրը:
5) Հեռավար ուսուցման հիմնախնդիրներից մեկը գիտելիքների ստուգման
ժամանակ սովորողի ինքնությունը պարզելն է: Քանի դեռ չեն առաջարկվել օպ-
տիմալ տեխնոլոգիական լուծումներ, հեռավար ծրագրերի մեծ մասը ենթա-
դրում է առկա քննական շրջան, քանի որ դժվար է ասել, թե ով է կապի մյուս
կողմում: Այդ խնդիրը մասնավորապես լուծվում է տեսախցիկների օգնությամբ,
ինչը, սակայն, լիարժեք լուծում չէ:
6) Անհրաժեշտ են մի շարք անհատական և հոգեբանական պայմաններ,
նաև խիստ ինքնակարգապահություն, իսկ դա ուղղակիորեն կախված է սովո-
րողի ինքնուրույնությունից և ինքնագիտակցությունից:
7) Սկզբնական շրջանում բավական մեծ են հեռավար ուսուցման համա-
կարգի ստեղծման և տեխնիկական ապահովման ծախսերը:
8) Բավական տարողունակ է հեռավար ուսուցման համապատասխան
դասընթացների մշակման գործընթացը: Այստեղ մեծ դեր ունի համաշխարհա-
յին որոնողական ցանցը` Google-ը:
9) Տեխնիկական սահմանափակ հնարավորությունների և մոդեմների
դանդաղ աշխատանքի պատճառով ձայնը, պատկերը և գրաֆիկան հաճախ
ուշացումով են տեղ հասնում, թեպետ համապատասխան տեխնոլոգիաներն
անընդհատ բարելավվում են:
10) Մի շարք գործնական հմտություններ կարելի է ձեռք բերել միայն
իրականում (բայց ոչ վիրտուալ) գործնական և լաբորատոր աշխատանքներ
կատարելով:
11) Բացասական գործոն է նաև սոցիալական մեկուսացումը. հաղոր-
դակցման տեխնոլոգիաները հանգեցնում են սովորողների մեկուսացման,
նվազում է հսկողությունը դասախոսի կողմից:
12) Հեռավար ուսուցման դեպքում սովորողներին հեռացնելու դեպքերն
ավելի շատ են, քան ավանդական կուրսերում: Oրինակ՝ ԱՄՆ տարբեր քոլեջ-
ներում հեռավար ուսուցմամբ սովորողների շրջանում հեռացվածների թիվը 20-
50% է, իսկ ավարտածների թիվը 10-20%-ով ավելի փոքր է, քան ավանդական
կուրսերում:
13) Նվազում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ձևերի թի-
վը, չկա կարծիքների բազմազանություն:
14) Հեռավար ուսուցման միջազգային համակարգում ընդգրկված ուսա-
նողները լեզվի իմացության խնդիր են ունենում:
15) Ուսումնագործնական ձեռնարկներին ներկայացվող պահանջները
հնարավորություն չեն տալիս հեղինակներին լիարժեք ներկայացնելու ուսու-
ցանվող նյութը:
16) Սովորողները պատրաստ չեն լարված, արդյունավետ ինքնուրույն աշ-
խատանքի, ինքնակազմակերպվելու, ի վիճակի չեն ինքնուրույն պլանավորելու
աշխատանքը, բացակայում է ինքնակարգապահությունը:
Չնայած նշված թերություններին՝ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում հեռա-
վար ուսուցումն իրական այլընտրանք է ավանդականին: Դրա հանրաճանա-
չությանը նպաստում է ավանդականի համեմատ ուսուցման ավելի ցածր արժե-
քը և, անկախ հեռավորությունից, ուսումնական հաստատություն ընտրելու
հնարավորություն։
1.2 Հեռավար ուսուցման կազմակերպումը ՀՀ-ում
Հայաստանում հեռավար ուսուցումը դեռևս նոր է մտնում զարգացման փուլ: Նման ծրագրեր իրականացնում են բազմաթիվ բուհեր ու կազմակերպություններ, բայց գրեթե բոլորը՝ վերապատրաստման համակարգում:

ՀՀ կառավարությունը միայն 2010-ին հաստատեց «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության հեռավար (դիստանցիոն) ձևով ուսուցման կարգը», որի հիման վրա՝ նաև հեռավար (դիստանցիոն) ձևերով ուսուցում չթույլատրվող բարձրագույն կրթության մասնագիտությունների ցանկը, ապա՝ հեռավար ուսուցման կազմակերպման մեթոդական ուղեցույցը: Բայց սրանք դեռևս բավարար հիմք չեն՝ ապահովելու որակյալ հեռավար կրթություն:

Հեռավար կրթության իրականացման համար առաջին պայմանը թերևս այն է, որ բուհն ունենա համապատասխան թվայնացված նյութեր՝ գրադարան, թեստեր և այլն: Երևանի պետական համալսարանը որոշակի չափով ունի նման անհրաժեշտ պայմաններ, սակայն հեռավար կրթությունը դեռևս լիիրավ քաղաքացիություն չի ստացել: ԵՊՀ հեռավար ուսուցման կենտրոններում էլ ուսուցման հեռավար և ավանդական ձևերը դեռևս համադրվում են:

Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը պետականորեն հռչակված է որպես գերակայություն. տարածաշրջանում մեր երկիրն առաջատար է: Բնականաբար բարձրագույն կրթության համակարգի բարեփոխումների համատեքստում հեռավար ուսուցման զարգացումը նույնպես հեռանկարային է՝ հաշվի առնելով նաև 21-րդ դարում համալսարաններին ներկայացող նոր մարտահրավերները:

ԵՊՀ-ում իրականացվող հեռավար ուսուցմամբ իրականացվող ծրագրերի մասին.

1. ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտն իրականացնում է հեռավար ուսուցման եռամսյա ծրագիր՝ «Հայոց պատմության հիմնահարցեր» թեմայով:

Ծրագրի նպատակն է ունկնդիրների համար ապահովել թեմատիկ մասնագիտական կրթություն՝ կիրառելով հեռավար և ավանդական ուսուցման համակցված մեթոդը:

Ծրագիրը բաղկացած է մեկ ճանաչողական և տասը թեմատիկ փուլեր ընդգրկող դասաժամերից, որոնք հավասարաչափ բաշխվում են տասնմեկ շաբաթների միջև: Սահմանված են երկու ընթացիկ և մեկ ավարտական առցանց քննություններ, ինչպես նաև ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն:
2. Հեռավար ուսուցման ծրագիր է իրականացնում Հայկական վիրտուալ համալսարանը, որը ստեղծվել է 2009թ. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ֆինանսավորմամբ և ԵՊՀ գիտնականների ջանքերով: ՀՎՀ-ի առաքելությունն է հայկական կրթություն (լեզու, պատմություն, մշակույթ և երաժշտություն) ստանալու հնարավորություն ընձեռել բոլոր ցանկացողներին: Ուսուցումն իրականացվում է 7 լեզվով, առաջարկվում են մի շարք սերտիֆիկացված ծրագրեր և կրեդիտավորված դասընթացներ: Օգտագործելով համաժամանակյա և տարժամանակյա հաղորդակցման միջոցներ՝ ՀՎՀ-ն ուսանողներին հնարավորություն է տալիս սովորելու իրենց նախընտրած տեմպով, ինչպես նաև դեմ առ դեմ հանդիպելու օնլայն ուսուցիչների և վիրտուալ դասընկերների հետ:

3. Հայ-հնդկական տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների գերազանցության կենտրոնն ստեղծվել է 2009թ.՝ ՀՀ կառավարության և Հնդկաստանի կառավարության համատեղ ջանքերով: Կենտրոնը տեղակայված է ԵՊՀ-ում և իրականացնում է մասնագիտական կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ դասընթացներ: Հեռավար ուսուցման հնարավորություն Կենտրոնը տրամադրում է e-Sikshak ուսումնական ծրագրի միջոցով: Վերջինս հեռավար ուսուցման համար նախատեսված էլեկտրոնային բազմալեզու համակարգ է, որը մշակվել է C-DAC ընկերության կողմից և կիրառվում է աշխարհի բազմաթիվ առաջատար բուհերում:

4. Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում գործող հեռաուսուցման լաբորատորիան հիմնվել է 2004-ին՝ ԵՊՀ-ի և Մեծ Բրիտանիայի Բաց համալսարանի երկարատև ու բեղմնավոր համագործակցության շնորհիվ՝ Եվրամիության Tempus դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում: Լաբորատորիայի ստեղծման նպատակն էր խթանել և ընդլայնել ժողովրդավարության գործընթացը Հայաստանի կրթության համակարգում: Ընդլայնելով իր գործունեությունը՝ լաբորատորիան մասնաճյուղեր է ստեղծել Հայաստանի մի շարք մարզերում և ակտիվ կառույց է ոչ միայն ուսուցման նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման, այլև կրթության բովանդակության արդիականացման ու նոր գիտելիքների տարածման առումով:

Հեռաուսուցման լաբորատորիայի առաքելություննէ կրթության մատչելիության ու հասանելիության, ինչպես նաև շարունակականության ապահովումը բոլորի համար՝ անկախ տարածությունից, ժամանակից, զբաղվածությունից և տարիքից:

5. 2011 թ. նոյեմբերի 24-ին ԵՊՀ-ում բացվել է հեռավար ուսուցման ևս մեկ կենտրոն՝ Մոսկվայի Բաումանի անվ. պետական տեխնիկական համալսարանի հեռավար մուտքի կետը՝ «Կրթական տեխնոլոգիաների փոխանցումը ԱՊՀ երկրների տեխնիկական համալսարաններ» ծրագրի շրջանակներում: Բաումանի համալսարանի առաջարկած կրթական ծրագրերից շատերը պահանջված են ոչ միայն ԵՊՀ-ում, այլև ամբողջ Հայաստանում: Ստորագրվել է երկու համալսարանների համագործակցության հուշագիրը: Կենտրոնը գործում է Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության կազմում:
ԳԼՈՒԽ 2

Փաստաթղթաշրջանարություն Հայաստանում 

2.1Փաստաթղթաշրջանառություն։ Փաստաթղթաշրջանառությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները:

Рубрика: Espanyol

Olma

dolmadakia2

Moler la carne. Pelar una cebolla, rallarla y lavarla con una picadora de carne. Espolvorea sal y pimienta roja sobre la carne, agrega cebolla picada y verduras, mezcla. Pela una calabaza, ralla y exprime el jugo. Si la carne no es grasosa, derrita un poco de mantequilla en agua, vierta sobre la carne y mezcle. Ponga las hojas de uva en agua hirviendo durante unos segundos, luego sáquelas y póngalas en el colador. Eliminar las manchas. Ponga una cucharada de relleno en cada hoja, envuélvala. Arregle bien en una cacerola, cubra con un plato plano, vierta agua fría. El agua debe cubrir un poco los dólmenes. Cocine a fuego lento hasta que el arroz esté bien cocido. Servir con salsa de yogurt y ajo.

Рубрика: Espanyol

Mi dia

IMG_20200322_130604_502Me llamo Ani y tengo diecinueve anyos . Naci en Erevan y vivo en Ejmiacin . Soy estudiante. Me despierto a las  ocho, me visto yo hago maquillaje y voy a la universidad . Voy al trabajo  despues de clase.Cuando llego  a casa, leo libros y ayudo a mi madre.

Рубрика: Espanyol

IMG-ab0b8866c7fd770a7d8ec111709b428c-V

A.Ես արթնանում եմ առավոտյան 9- ից մի քիչ շուտ ։ Երկուշաբթի , չորեքշաբթի և ուրբաթ ես գնում եմ մարզվելու . Ես գնում եմ տուն, ինչ֊որ բաներ եմ անում և կերակուր եմ պատրաստում իմ դստեր և ամուսնուս համար: Ուտելուց հետո ես սուրճ եմ խմում և դիտումդիտում հեռուստ։Կեսօրից հետոերբեմն ես ընկերներիս հետ գնում եմ նախաճաշելո։ Ժամը 9ին ՝ երեկոյան ես պատրաստում եմ ընթրիք։ Ես գնում եմ քնելու,  տասներկուսից ոչ շուտ :

 

Рубрика: Espanyol

Հեռավար-Առցանց ուսուցում 

A Sigue el ejemplo.

1. Luis / levantarse /a las siete.
2. Yo me ducharso con agua fria.
3. Javier se siempra sentarse alli.
4. Tú te lavantas el pelo todos los dias?
5. A que hora te acostarsas tu?
6. įVosotros os levantais temprano?
7. Ellos es los domingan levantarse a las diez.
8. Mi amiga Pepa se casarso /mañana.
9. Mi novio se afeitarso todos los dias.
10. Nosotros nos quedarsamos en casa.
11. Tú te bañarsas en el mar?
12. Los niños del pueblo se bañarsa en el rio.